Chi tiết tin - Xã Triệu Hòa - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 157
  • Tổng truy cập 604.297

Tổ chức bộ máy cơ quan UBND xã Triệu Hòa

15:15, Chủ Nhật, 10-7-2022

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị “Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường,thị trấn” thì xã Triệu Hòa là xã thuộc loại II, được giao biên chế là 23 cán bộ, công chức. Chỉ có chức danh Chủ tịch HĐND xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm. Nhìn chung mỗi vị trí việc làm của xã được bố trí hợp lý; cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo.

Tình hình biên chế hiện tại có 22 người. Trong đó có 10 cán bộ, 12 công chức. Ngoài ra, có 16 người hoạt động không chuyên trách.
 

Stt Họ tên Chức vụ Địa chỉ HT công vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy HUV-BTĐU-CT.HĐND xã nguyenthithanhthuy2@quangtri.gov.vn  
2 Lê Hải Ánh PCT.HĐND xã lehaianh@quangtri.gov.vn  
  Phan Bá Định PBTĐU-CT.UBND xã phanbadinh@quangtri.gov.vn  
4 Nguyễn Văn Đức PBT TT Đảng ủy xã nguyenvanduc@quangtri.gov.vn  
5 Phan Thắng CT. UBMTTQVN xã phanthang@quangtri.gov.vn  

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã ( theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.